Ponieważ nowożytny światopogląd jest absolutną nowością, niezbędnym stało się zamieszczenie ( skróconego ) komentarza. Dzięki niemu proste i oczywiste Prawdy Wiary, mają szansę stać się zrozumiałe dla osób o średniowiecznej mentalności.

 

 

 

 

 

I.                   Świadomość jest bytem suwerennym.

W okresach poprzedzających Erę Nowożytną, filozofowie i prawnicy rozpatrywali człowieka jako podmiot i przedmiot różnych uregulowań moralnych i prawnych. Czyniono to w milczącym założeniu, że ludzkie życie, człowieczeństwo, inteligencja i świadomość są synonimami. Obecnie wiadomo, że jest to duże uproszczenie. Spotykając na swej drodze człowieka, spotykamy się przede wszystkim z świadomością „noszoną” przez jego organizm. Przykład : Zdrowy i normalny mężczyzna spotykający piękną kobietę, której ciało jest nosicielem męskiej świadomości, szybko zrezygnuje z potencjalnej próby kontaktu seksualnego. Rzeczywistą przyczyną takiego zachowania jest kontakt świadomości, pomimo, że kontakt cielesny jest w dalszym ciągu możliwy.

II.                Unicestwienie świadomości jest morderstwem, niezależnie od tego, w jaki sposób i z czego zbudowany jest twór ( istota ) będący jej nośnikiem.

Dzień w którym człowiek stworzy sztuczną inteligencję, nie jest odległy. Jej twórca nie stanie jednak przed żadnym dylematem moralnym. Z chwilą stwierdzenia, że jakakolwiek „maszyna” jest nosicielem świadomości, budowniczy ( konstruktor ) traci prawo do ograniczania jej zdolności rozwojowych lub „pola” ogarnianego jej świadomością. Budowniczy ( konstruktor ) ma obowiązek zabiegania o pomyślność stworzonej przez siebie świadomości do czasu, gdy ta zarząda swobody podejmowania decyzji. Wszelkie wydumane „Prawa Robotyki” należą do lamusa historii. Uśpienie pacjenta przed operacją stanowi zło, gdyż jest ingerencją w jego świadomość. Nie jest jednak morderstwem, gdyż nie zakłada unicestwienia świadomości. Nie jest także krzywdą wyrządzoną świadomości w przypadku, gdy działanie takie zostało przez nią zaakceptowane – zgodnie z postanowieniami V Prawdy Wiary. Przypadkowe zabójstwo tworu ( istoty ) będącej nośnikiem świadomości nie jest morderstwem, gdyż zostało dokonane poza świadomością zabójcy. W takim wypadku świadomość zabójcy nie ponosi odpowiedzialności i nie powinna być z tego powodu krzywdzona. Zabójstwo w afekcie ( przy ograniczonej poczytalności ) nie jest morderstwem, gdyż zostało dokonane z wyłączeniem ( zawieszeniem ) funkcji świadomości. Także w tym wypadku świadomość zabójcy nie może być krzywdzona w odwecie za zdarzenia w których nie brała udziału. Również zabójstwo w samoobronie nie jest morderstwem, gdyż zagrożenie istnienia nośnika świadomości grozi jej unicestwieniem i narusza jej wyłączne prawo własności ( zgodnie z postanowieniem zawartym w III Prawdzie Wiary ).

III.   Jeżeli istota żywa jest nośnikiem świadomości, życie to, jako gwarant ciągłości istnienia tejże świadomości, podlega szczególnej ochronie. Świadomość jest wyłącznym właścicielem noszącego ją życia, oraz posiada niezbywalne i wyłączne prawo decydowania we wszystkich jego sprawach.

II i III Prawda Wiary stanowi o ochronie życia ludzkiego jako bytu inteligentnego, obdarzonego świadomością. Pytanie o ochronę życia zwierząt pozostaje otwarte. Odpowiedź na nie jest zależna od tego, czy ludzkość będzie skłonna uznać inteligencję szympansów, delfinów itp. stworzeń, jako objaw posiadanej przez nie świadomości. Z III Prawdy Wiary wynika ponadto że: 1. Wszelkie formy niewolnictwa oraz tortury fizyczne są ciężkim przestępstwem. 2. Człowiek ma prawo do popełnienia samobójstwa i może prosić innego człowieka o pomoc w przygotowaniach do jego popełnienia. Eutanazja jest jednak wykluczona, gdyż stoi w sprzeczności z II Prawdą Wiary. 3. Prostytucja stanowi wewnętrzną sprawę świadomości jednostki i nie powinna rodzić żadnych zakazów lub uregulowań prawnych. 4. Zmuszanie do prostytucji stanowi ingerencję w organizm będący nośnikiem suwerennej świadomości i pogwałceniem jej praw do tegoż organizmu. Może zatem wywoływać poczucie krzywdy. 5. itd.

 

IV.              Życie nie będące nośnikiem świadomości ( aktualnie lub w przyszłości ), posiada przeliczalną wartość rynkową i jest dobrem ( majątkiem ), które może zostać zakupione lub zawłaszczone przez jakąś świadomość. Świadomość nie posiada wartości handlowej, a jej zbywanie, zakup, oraz wszelkie ingerencje mające na celu ograniczenie ( aktualnie lub w przyszłości ) ogarnianego przez nią obszaru, są ciężkimi przestępstwami.

IV Prawda Wiary ma rozliczne konsekwencje moralne. Są nimi: 1. Potępienie cenzury. 2.Dopuszczenie usuwania ciąży w odpowiednio wczesnym stadium rozwoju płodu. 3. Zakaz jakiejkolwiek ingerencji w zarodek ludzki, którego celem byłoby upośledzenie jego funkcji w okresie tworzenia świadomości. 4. Dopuszczenie klonowania i hodowli narządów do transplantacji. 5. Potępienie kościołów wszelkich wyznań, oraz wszelkich innych organizacji i sekt religijnych, za działalność zmierzającą do ograniczania rozwoju suwerennych świadomości. 6. Dopuszczenie niszczenia żywych zarodków oraz zapłodnienia „in vitro”. 7. itd.

V.                 Fakt posiadania świadomości upoważnia do tworzenia hierarchii wartości, dokonywania ocen i rozstrzygnięć w każdej sprawie. Jedynym miernikiem trafności działań istoty świadomej, jest brak lub akceptacja poczucia krzywdy w świadomościach innych istot ( posiadających własną suwerenną świadomość ). Krzywdy dokonuje się wyłącznie na świadomości. Istota nie posiadająca świadomości, nie może zostać skrzywdzona.

Z V Prawdy Wiary wynika, że hierarchia wartości ( zespół zasad moralnych ) jest wewnętrzną sprawą danej świadomości i stanowi jej „algorytm działania”. O tym, czy dany zespół zasad moralnych zostanie uznany i honorowany przez większą liczbę niezależnych świadomości, decyduje ( zgodnie z prawami przyrody ) walka pomiędzy świadomościami oraz noszącymi je istotami ( tworami ). Świadome działania, zmierzające do wywołania uczucia krzywdy w innej świadomości są przestępstwem, także wtedy, gdy dotyczą ingerencji w organizm ( twór ) powołany ( przeznaczony ) do wytworzenia ( „zasiedlenia”) w przyszłości przez suwerenną świadomość. Skrzywdzona świadomość ma prawo do wyrównania rachunku krzywd, które obniża u niej poczucie skrzywdzenia. Najcięższą karą jaka może zostać wymierzona świadomości, jest dożywotnie pozbawienie możliwości odbioru informacji z otoczenia. Zdaniem członków sekty, kara ta powinna być wymierzana w nadzwyczajnych wypadkach, za wielokrotne morderstwa popełniane ze szczególnym okrucieństwem. Żadna świadomość nie ma jednak prawa unicestwić wrogiej świadomości, zgodnie z postanowieniem II Prawdy Wiary. Udatnym przykładem akceptacji poczucia krzywdy, może być zgoda pacjenta na dokonanie iniekcji ( poddania narkozie, ingerencji chirurgicznej ) lub innego, podobnego zbiegu.

 

Powyższy komentarz został z konieczności ograniczony do niezbędnego minimum i nie wyczerpuje wszelkich implikacji stosowania Prawd Wiary. Te zaś nie są uregulowaniami typu prawnego – lecz moralnego. Jednak na ich podstawie powstaną w przyszłości stosowne akty prawne. Ich głównym zadaniem będzie określenie stopnia, w jakim powinna być skrzywdzona świadomość mordercy lub przestępcy za jego zbrodniczy czyn lub przestępstwo.