„Prawda jest prawdą, nawet jeśli wszyscy są przeciw niej, natomiast błąd pozostaje błędem, nawet jeśli wszyscy są za nim.”

William Penn

 

PENTALOG - indywidualna deklaracja niepodległości.

 

Zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, dnia 21 stycznia 2002 roku po narodzeniu Jezusa z Nazaretu ( zwanego Chrystusem ), członkowie "Sekty" zakończyli formułowanie pięciu "prawd wiary":


I.      Świadomość jest bytem suwerennym.


II.    Unicestwienie świadomości jest morderstwem, niezależnie od tego, w jaki sposób i z czego zbudowany jest twór ( istota ) będący jej nośnikiem.


III. Jeżeli istota żywa jest nośnikiem świadomości, życie to, jako gwarant ciągłości istnienia tejże świadomości, podlega szczególnej ochronie. Świadomość jest wyłącznym właścicielem noszącego ją życia, oraz posiada  niezbywalne i wyłączne prawo decydowania we wszystkich jego sprawach.


IV.   Życie nie będące nośnikiem świadomości ( aktualnie lub w przyszłości ), posiada przeliczalną wartość rynkową i jest dobrem ( majątkiem ), które może zostać zakupione lub zawłaszczone przez jakąś świadomość. Świadomość nie posiada wartości handlowej, a jej zbywanie, zakup, oraz wszelkie ingerencje mające na celu ograniczenie ( aktualnie lub w przyszłości ) ogarnianego przez nią obszaru, są ciężkimi przestępstwami.


V.    Fakt posiadania świadomości upoważnia do tworzenia hierarchii wartości, dokonywania ocen i rozstrzygnięć w każdej sprawie. Jedynym miernikiem trafności działań istoty świadomej, jest brak lub akceptacja poczucia krzywdy w świadomościach innych istot ( które własną świadomość posiadają ). Krzywdy dokonuje się wyłącznie na świadomości. Istota ( twór ) nie posiadająca świadomości, nie może zostać skrzywdzona.

 

Z dniem zakończenia formułowania powyższych Prawd, Ludzkość wkroczyła w nową erę, zwaną przez członków Sekty ERĄ NOWOŻYTNĄ. Okres poprzedzający, liczony od upadku Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego, został podzielony na dolne, środkowe i górne średniowiecze.

 

W chwili obecnej, średniowieczne dylematy moralne takie jak : kara śmierci, eutanazja, aborcja, prostytucja, rasizm, klonowanie, eksperymenty genetyczne oraz tworzenie sztucznych inteligencji ( itd. itp.) –  zostały zaliczone do sfery przesądów i zabobonów. Jednak Pięć Prawd Wiary nie stanowi zaprzeczenia, lecz logiczną kontynuację dotychczasowych dokonań Ludzkości. Postępowanie zgodne z ich zapisami, nie gwarantuje zaistnienia „raju” na Ziemi, ale wymusza pełną uczciwość ocen i rozstrzygnięć, nie obarczonych zahamowaniami i przesądami.

 

 

 

                            Era nowożytna.

 

                   2002 r.  Sekta – PENTALOG (pięć Prawd Wiary).

 

                            Górne średniowiecze.

 

                   1859 r.  K. Darwin – „On the origin of species

 by means of naturel selection”.

 

                            Środkowe średniowiecze.

 

                   1506 r.  M. Kopernik – pisemko „Commentariolus”.

 

                            Dolne średniowiecze.

 

                    476 r.  Upadek Cesarstwa Zach. Rzymskiego.O fizykalnych podstawach suwerenności każdej świadomości:

http://www.manipulacje.obywateleuropy.eu/cenz40.html

 

 

Powrót do początku