Kto jest odpowiedzialny za powstanie i działalność Szkoły Filozoficznej "Sekta im. Giordano Bruno" ?

Szkoła Filozoficzna Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka "Sekta im. Giordano Bruno" jest naturalną i nieuniknioną reakcją (jakich wiele) na politykę Sekty Katolickiej zwanej Kościołem Katolickim. Jest oczywistością, że działania Sekty Katolickiej mające na celu podporządkowanie własnej doktrynie wszystkich uregulowań prawnych i całokształtu życia społecznego w naszej Ojczyźnie musi wywołać u ludzi o odmiennych zapatrywaniach reakcję obronną. Nie istnieją żadne obiektywne przeszkody aby Katolicy mogli przestrzegać swe archaiczne prawa we własnym gronie. Nie powinni jednak narzucać ich wszystkim obywatelom bez wyjątków. Szkoła Filozoficzna "Sekta" nie próbuje narzucać żadnych własnych uregulowań moralnych Sekcie Katolickiej. Furtianie z naszej Szkoły nie są nawiedzonymi zbawcami świata, lecz ludźmi broniącymi własnej godności i praw. Nasza Szkoła bez wątpienia przestanie istnieć, gdy zniknie zagrożenie katolickim doktrynerstwem. Działanie w obronie własnej jest naturalnym prawem każdego człowieka. Zatem, za powstanie i działalność Szkoły Filozoficznej "Sekta im. Giordano Bruno" pełną odpowiedzialność ponosi tzw. Kościół Katolicki – tj. bardzo agresywna i niebezpieczna organizacja o wszelkich cechach sekty wyznaniowej.

Nadejdzie chwila, gdy dalsze przemilczanie naszej działalności przez środki masowego przekazu stanie się już niemożliwe. Wtedy wszechwładna Sekta Katolicka zacznie stosować bezpodstawne pomówienia o szerzenie nienawiści i fanatyzm antykatolicki. Pierwsze oznaki takiego postępowania są już widoczne. Furtianie naszej Szkoły nie mogą nienawidzić Katolików, bo takie postępowanie jest po prostu nielogiczne. Los Katolików jest nam natomiast niemal całkowicie obojętny - co nie jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Oznacza to, że zupełnie nie przeszkadzają nam katolickie, archaiczne dogmaty. Nie pozwolimy jednak narzucać ich sobie podstępem lub siłą. Dopóki Sekta Katolicka nie zaprzestanie knowań, zawsze spotka się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem Furtianów i Furtianek naszej Szkoły. W takich warunkach jesteśmy zmuszeni ujawniać i demaskować całą pokrętną dwulicowość katolickiej moralności oraz zacofanie i destrukcyjny charakter tej sekty. Prosimy zwrócić uwagę, że każda (bez wyjątków) sekta, starannie unika użycia tego słowa we własnej nazwie. Tzw. Kościół Katolicki też tak postępuje, choć jest bez wątpienia najbardziej niebezpieczną i destrukcyjną sektą na świecie.

Powstanie Szkoły Filozoficznej Wyznawców Wiary w Inteligencję Człowieka "Sekta" zapoczątkowało jednak pewien nieodwracalny proces. Jest nim uzyskiwanie świadomości, że każdy człowiek nie należy do żadnej szkoły, kościoła, sekty lub aparatu władzy – lecz jest „właścicielem samego siebie”. To jego naturalne prawo, z którego może zrezygnować, jeśli zechce. Nikt jednak nie może odbierać mu tego prawa przemocą lub podstępem.

Prawo to zostało zawarte w PENTALOGU i jest to zdarzenie-fakt, którego nikt (absolutnie nikt, z Papieżem lub Furtianami włącznie) nie jest władny cofnąć lub uznać za niebyły. Dla osób o odpowiednim poziomie intelektualnym jest oczywiste, że jest to jednocześnie nieuchronny początek końca katolicyzmu. Furtianie nie ponoszą jednak żadnej odpowiedzialności za to (brzemienne w skutki) zdarzenie. Sekta Katolicka mogła przecież prowadzić taką politykę społeczną, by nie zmuszać uczciwych ludzi do tworzenia dla własnej obrony nowej szkoły filozoficznej. Zamiast tego swoją pychą i arogancją uruchomiła nieoczekiwanie mechanizm samodestrukcji. Furtianie będą się przyglądać temu naturalnemu procesowi z uwagą, jednak bez szczególnego podniecenia.

Furtian Ryszard