Scenariusz rozwoju wypadków w okresie III - V tysiąclecia, przy zachowaniu obecnych trendów.

                                                                               21 października 2002r.

OKRES CZASU

WYDARZENIE

SKUTKI

TEGO WYDARZENIA

1 połowa XXI w.

(demokracja konstytucyjna i parlamentarna)

Utworzenie globalnego rządu, pod duchowym patronatem Watykanu.

Nasilenie ogólnoświatowego wyścigu w zakresie akumulacji zasobów materialnych (światowa wojna ekonomiczna).

Upadek przedsiębiorstw działających na lokalnych rynkach oraz monopolizacja wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej przez kilka globalnych konsorcjów przemysłowych, handlowych i usługowych.

Podział Ludzkości na dwie warstwy społeczne :

Wielkich posiadaczy, mających dostęp do wszelkich dóbr i zarządzających dostępem do nich.

Biedotę pracującą, pozbawioną możliwości korzystania z “demokratycznych” swobód, oraz dostępu do edukacji i rozwoju świadomości - w wyniku ubóstwa .

Eskalacja zamachów terrorystycznych aż do przekształcenia ich w globalną wojnę “partyzancką” biedoty z warstwą wielkich posiadaczy.

Wszczęcie walki z ideą zawartą w Pentalogu.

2 połowa XXI w.

(demokracja konstytucyjna i parlamentarna)

Zakończenie prac nad genetycznymi metodami przedłużania życia ludzkiego do ok. 600 - 1000 lat.

Wprowadzenie przymusowej inplantacji mikro chipów wszystkim noworodkom w celu powszechnej inwigilacji (zwanej zarządzaniem).

Udostępnienie technologii przedłużania życia nielicznemu gronu największych posiadaczy (zarządom korporacji i syndykatów), osobistościom ze szczytów aparatu władzy, a także watykańskim dostojnikom i szefom pewnych niejawnych organizacji, np. “Opus Dei”.

Wprowadzenie programu specjalnej ochrony dla osób posiadających dostęp do technologii przedłużania życia (podobnego do aktualnie stosowanego w USA programu ochrony świadków).

Celowe “wychładzanie” światowej koniunktury gospodarczej przez globalny system bankowo-giełdowy (pod hasłami ochrony środowiska), w celu dostosowania tempa zmian klimatycznych do spowolnionego procesu ewolucji “nowego gatunku ludzi” (posiadających dostęp do technologii przedłużania życia).

Dalsze postępujące ubożenie biedoty pracującej, powodujące gwałtowne kurczenie się świadomości tej warstwy społecznej.

Spadek liczby ludności na Ziemi w wyniku pogarszania się warunków życia biedoty.

Eskalacja walki przeciwko osobom popularyzującym Pentalog.

  

XXII w. (zastąpienie demokracji przez system despotyczno-teokratyczny)

 

Ujawnienie istnienia technologii przedłużania życia oraz specjalnego programu ochrony osób mających dostęp do tej technologii.

Ustanowienie dla “nowego gatunku ludzi” posiadających dostęp do technologii przedłużania życia, specjalnej godności : “Boog” (oraz oddzielnego prawa opartego na Pentalogu).

Gwałtowne narastanie dysproporcji pomiędzy świadomością “Boogów” i “Ludzi”.

Rozwój hiper technologii, przeznaczonych wyłącznie dla klasy “Boogów”.

XXIII – XXX w. (okres współistnienia na Ziemi “Boogów” i “Ludzi”)

Powstanie warstwy “społecznej” “Półboogów” w wyniku kontaktów seksualnych Boogów z niewiastami ludzkimi.

Ujednolicenie przez “Boogów” zasad postępowania z “Ludźmi”

Okres szeregu różnorakich konfliktów pomiędzy “Ludźmi”, “Półboogami” i “Boogami” na skutek sprzeczności interesów, wyzysku oraz nadużywania władzy. (Porozumienie uniemożliwia ogromna dysproporcja pomiędzy świadomościami istot z tych warstw społecznych.)

Wielki upadek umiejętności technicznych “Ludzi” oraz niemal całkowita utrata zasobów wiedzy, którą niegdyś dysponowała ta warstwa społeczna.

Niemal całkowity zanik wszelkiego rodzaju wyznań o charakterze religijnym (w klasie społecznej “Ludzi”).

IV tysiąclecie. (okres współistnienia na Ziemi “Boogów” i “Ludzi”)

Akcje o charakterze charytatywnym, podejmowane przez “Boogów”, w celu poprawy warunków bytowania “Ludzi”

Podjęcie przez “Boogów” programu ochrony gatunkowej “Ludzkości” oraz próby ukierunkowania jej rozwoju.

Sukces programu ochrony gatunkowej “Ludzkości”, stwarzający nadzieję na odzyskanie przez Nią świadomości z początków III tysiąclecia, w okresie około 100 tyś. lat.

Stopniowe “WYCHODZENIE” “Boogów” ze świadomości “Ludzi” na skutek dalszego powiększania dysproporcji pomiędzy świadomościami obu typów istot.

Powstanie zalążków nowych wierzeń o charakterze religijnym, w których przedmiotami kultu stają się niektórzy “Boogowie” biorący udział w programie gatunkowej ochrony “Ludzkości”

V tysiąclecie.

Całkowite opuszczenie przez “Boogów” świadomości “Ludzi”.

(“Ludzie przestają dostrzegać “Boogów” w swoim otoczeniu, nie ma też odpowiedzi na pytanie “co się z nimi stało”. Odpowiedzi takiej mogliby udzielić jedynie "Boogowie", jednak oni sami prawdopodobnie nie będą tym zainteresowani. Na zadanie im takiego pytania przez przedstawiciela “Ludzi” i wyegzekwowanie odpowiedzi nie istnieje żaden sposób.)

Ledwie dostrzegalny, jednak stale narastający wzrost świadomości “Ludzkości” objawiający się poprzez:

Rozwój wierzeń o charakterze religijnym, określanie tabu, itp. (“Boogowie” w wyniku ustnie przekazywanej tradycji uzyskają atrybut “wszechmocności”)

Powstanie znaków graficznych (ideogramów - zalążków pisma) oraz zdobycie pewnych umiejętności technicznych.

itp.

Ze względów oczywistych, poszczególne okresy czasu podane w niniejszej tabeli należy traktować orientacyjnie. Służą one przede wszystkim uporządkowaniu kolejności zdarzeń, nie zaś precyzyjnemu wyznaczaniu kolejnych etapów rozwoju Ludzkości. To, kiedy dokładnie zostanie zapoczątkowany dany okres, jest sprawą bez jakiegokolwiek znaczenia.

 

KONKORDAT

APOKALIPSA

TONY BLAIR W INDIACH

STRONA GŁÓWNA